Hopp til hovedinnhold

Rettleiingstenesta

 Elevar som held opp hendene slik at dei lagar eit hjarte

Rettleiingstenesta skal gi elevar, lærlingar, lærekandidatar, ungdom og vaksne tilgang til aktuelle fagtenester i sine læringsmiljø.

Tenesta omfattar pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), oppfølgingstenesta (OT), oppfølging av lærlingar, lærekandidatar og lærebedrifter, og rettleiing i vidaregåande opplæring for vaksne.

Rettleiingstenesta skal samarbeide med skular, arbeidsliv, offentlege instansar, opplæringskontor og lærebedrifter.

Rettleiingstenesta v/PPT og OT deltek i ressursteam ved Fitjar vgs, saman med rektor, sosialrådgjevar, helsesjukepleiar, Nav-rettleiar og avdelingsleiarane. Her jobbar me tverrfagleg for at elevane skal få det betre på skulen.

Her kan du lesa meir om rettleiingstenesta

Ta kontakt med rettleiingstenesta på skulen

Karsten Møller-Holst

Seniorrådgjevar PPT
Portrettfoto av PPT-rådgjevaren vår

Kari Prestbø Skaar

Seniorrådgjevar OT
Portrettfoto av Kari Prestbø Skaar